Today

<aside> 👉 Tự động hiển thị những công việc cần làm trong ngày. Được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (priority), trạng thái (status), và mức năng lượng (energy). Để thấy tất cả công việc, bao gồm cả những việc đã hoàn thành, thay đổi view từ Today —> All task Thêm template khi tạo trang: Normal task, Important task, On-hold, Meeting

</aside>

My task

All tasks

<aside> 👉 Những công việc chưa được đánh dấu Done

</aside>

My task

Give it a date

<aside> 👉 Những công việc chưa có ngày cụ thể. Có thể kéo thả nó sang bên lịch vào ngày nào đó

</aside>

My task

On-hold

<aside> 👉 Những công việc được đánh dấu 'On-hold'

</aside>

My task

<aside> 👉 Có 2 view cho calendar: When hiển thị những việc cần làm cần làm, Deadline hiển thị những việc có deadline.

</aside>

My task